EY Corporate homepage

Verslag van de Raad van Commissarissen

Bouwen aan vertrouwen
Door middel van vele hervormingsinitiatieven bouwt de Nederlandse accountancysector aan het vertrouwen van haar stakeholders. Daarbij is het nemen van maatregelen alleen niet voldoende. Het op een adequate en duurzame wijze invulling geven aan deze initiatieven gericht op het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening waarbij het publiek belang centraal staat, vereist een vertaalslag naar structurele maatregelen. Deze dienen gericht te zijn op het bieden van betrouwbare audits, transparante en heldere communicatie over diensten en maatschappelijk verantwoord gedrag in combinatie met de bijbehorende cultuur- en gedragsverandering. Effectief toezicht door een Raad van Commissarissen vormt daarbij een waarborg voor het op een structurele wijze borgen van deze maatregelen.De publieke zaak wordt wel gediend hoewel EY geen publieke organisatie is maar een onderneming. In de balans die dit vergt ziet de RvC erop toe dat het dienen van het publiek belang gewaarborgd blijft
Pauline van der Meer Mohr
 
Taken en verantwoordelijkheden
De Raad van Commissarissen (hierna ‘RvC’) is op 1 juli 2015 aangesteld bij Ernst & Young Nederland LLP als een van de concrete verbeterinitiatieven. In dit transparantieverslag over 2015-2016 wordt voor het eerst verantwoording afgelegd over de samenstelling, taken en activiteiten van dit voor Ernst & Young Nederland LLP nieuwe orgaan.

De RvC van Ernst & Young Nederland LLP richt zich voornamelijk op de organisatie-brede aspecten die van invloed zijn op de kwaliteit van accountantscontroles door de accountants van Ernst & Young Accountants LLP. De algemene taakstelling en bevoegdheden van de RvC richten zich op beleid van de besturen van Ernst & Young Nederland LLP en Ernst & Young Accountants LLP, de algemene gang van zaken in Ernst & Young Nederland LLP en Ernst & Young Accountants LLP en de met haar verbonden beroepspraktijken in Nederland. Toezicht op het Bestuur aangaande andere beroepspraktijken dan Ernst & Young Accountants LLP, behoort tot de taak van de RvC voor zover van invloed op de kwaliteit van accountantscontroles, de wijze waarop de accountantsorganisatie het publieke belang waarborgt en het proces tot naleving van (onafhankelijkheids-)regels binnen EY in Nederland.
Het Reglement waaronder de RvC opereert is te vinden op onze website ey.com/NL/nl/About-us/EY-raad-van-commissarissen

Samenstelling
De RvC bestaat momenteel uit drie externe leden en één intern en daarmee niet-onafhankelijk lid. Voor nadere informatie over de leden van de RvC verwijzen wij naar deel 2 van dit Transparantieverslag.

De RvC heeft na haar aanstelling op 1 juli 2015 een uitgebreid introductieprogramma gevolgd om kennis te maken met de organisatie en haar medewerkers. Hierin is aandacht besteed aan de dienstverlening, kwaliteit en verbeterplannen, status en voortgang van de maatregelen gericht op het publiek belang alsmede strategische, financiële en juridische zaken, verslaggeving en onafhankelijkheid.

Publiek belang versus ondernemingsbelang
De RvC houdt toezicht op en adviseert het Bestuur van Ernst & Young Nederland LLP en de beleidsbepalers van Ernst & Young Accountants LLP teneinde het publiek belang optimaal te dienen. Naast het nemen van genoemde structurele maatregelen gaat het uiteindelijk om de manier waarop en de toewijding waarmee de EY partners en professionals vormgeven aan de ontplooide initiatieven. De RvC heeft daarbij vastgesteld dat er een grote inzet en betrokkenheid is van EY partners en medewerkers gericht op het leveren van accountantscontroles van een uitmuntende kwaliteit om zo te blijven bouwen aan vertrouwen. Als RvC zien wij er op toe dat deze inzet wordt verankerd in de dagelijkse werkzaamheden door middel van een kritische reflectie en constructieve dialogen. Wij zien toe op de juiste balans tussen ondernemerschap en het publiek belang.

Binnen de maatschappelijke discussie rond de toekomst van de accountantsorganisatie willen wij het initiatief nemen en proactief een ambitieuze norm stellen en daarbij toezien op naleving ervan
Monique Maarssen
Dialoog
In het verslagjaar heeft de RvC actief de dialoog gezocht met Ernst & Young Accountants LLP over de ingezette verbeteringsmaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn:
 • De uitvoering van de integrale strategie voor cultuur- en gedragsverandering
 • Het actief invulling geven aan de 53 verbetervoorstellen van de NBA
 • Het vormgeven van een stakeholdersdialoog, door onder meer het organiseren van round tables en werkbezoeken
 • Het definiëren van Must Win Challenges rond de 4 kernthema’s kwaliteit, people, markt en operational excellence
 • Innovatie van de accountantscontrole
Onze ambitie
De gezamenlijke ambitie van EY en de RvC met betrekking tot een kwalitatief hoogwaardige controle is groot. Hoewel organisaties en mensen fouten maken, is ons uitgangspunt dat tien van de tien onderzochte dossiers in orde moeten zijn. Om dit te halen is een controle-aanpak nodig die state of the art is, altijd en overal wordt toegepast en waarin veel plaats is ingeruimd voor ICT en data-analyse technieken.

Naast de focus op kwaliteit richt de RvC zich ook nadrukkelijk op het publiek belang en daartoe noodzakelijke transparante communicatie. Samen met andere organisaties, organen en overheid willen wij duurzaam bouwen aan vertrouwen.

Werkzaamheden van de RvC met betrekking tot de accountantsorganisatie, kwaliteit en het publiek belang
De RvC vergaderde tijdens het verslagjaar 10 keer, waarvan vier keer telefonisch. Een aantal keren werden besluiten buiten vergadering genomen. Voor het merendeel van de bijeenkomsten waren alle commissarissen aanwezig.

Daarnaast heeft regelmatig overleg en afstemming plaatsgevonden met stakeholders binnen en buiten EY. Zo is binnen EY regelmatig overleg gepleegd met (mede)beleidsbepalers van Ernst & Young Nederland LLP en Ernst & Young Accountants LLP, medewerkers van de afdeling Juridische Zaken, en de Compliance Officer. Ook heeft de RvC contact onderhouden met de ondernemingsraad, individuele partners en medewerkers om hun visie op het vak te vernemen, alsmede hun mening over belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten de firma. Buiten EY is regelmatig contact geweest met diverse politici, toezichthouders en andere belanghebbenden.

De wet is het uitgangspunt en daarmee kwaliteit het ultieme doel. Bij de implementatie daarvan is een dialoog noodzakelijk om het publiek belang centraal te stellen
Steven van Eijck
Tijdens het afgelopen jaar heeft de RvC onder andere aandacht besteed aan:
 • Het toezien op en adviseren over zaken aangaande het borgen van het publiek belang en kwaliteit van de controle waaronder het bespreken van het kwaliteitsbeleid en resultaten van inspecties.
 • In geval van ingehouden partner beloning bij gebleken onvoldoende kwaliteit, het goedkeuren van de bestemming van deze ingehouden beloning aan specifieke maatregelen gericht op kwaliteitsverbetering (volgens één van de NBA-maatregelen).
 • De uitkomst van de naleving van de interne kwaliteitsindicatoren zoals gerapporteerd door het bestuur van EYA aan de RvC.
 • Het vaststellen van het Reglement van de RvC.
 • Het goedkeuren van voorgenomen besluiten tot wijziging van de fundamental rules en regulations van de Partnership.
 • Goedkeuring van het reglement privébeleggingen.
 • Goedkeuring van een claw-back regeling voor de partners van Ernst & Young Accountants LLP.
 • Vaststelling van de profielschets voor de leden van de Board of Directors van EY NLalsmede de opvolging van de voorzitter van deze Board.
 • Bepaling van de KPI’s en vaststelling van het beloningsbeleid voor de Board of Directors en de individuele beloning van de leden daarvan. De RvC zal jaarlijks de performance van de Board of Directors over het voorgaande jaar evalueren en de beloning voor het dan lopende boekjaar vaststellen.
 • Het vaststellen van een norm voor tijdsbesteding door bestuurders en beleidsbepalers aan respectievelijk bestuurswerkzaamheden en controlewerkzaamheden.
 • De financiële resultaten.
 • Het goedkeuren van voorgenomen benoemingen tot partner in de controlepraktijk.
 • Het bespreken van onderzoeksresultaten naar de branding en scores op de arbeidsmarkt.
 • De strategie rond mogelijke acquisities alsmede de goedkeuring van de acquisitie van OC&C.
Transparantie
De beleidsbepalers van Ernst & Young Accountants LLP hebben de inhoud van dit Transparantieverslag 2015-2016 met ons besproken. Wij vinden dat het verslag en de toonzetting past bij het beeld dat wij het afgelopen jaar hebben gekregen. Het is een goede weerspiegeling van de wijze waarop de organisatie invulling geeft aan de borging van het kwaliteitsbeheersingssysteem en de maatschappelijk relevante onderwerpen met kwaliteit als belangrijkste thema. We zijn bestuur en medewerkers van Ernst & Young Accountants LLP in Nederland erkentelijk voor hun toewijding en de voortvarende wijze waarop zij de verbeterinitiatieven ter hand hebben genomen.