EY Corporate homepage

Verslag van de beleidsbepalers

     
Michèle Hagers   Joep Heijster   Patrick Rottiers   Jeroen Kamphuis
             
       
Yves tiberghien   Wouter Smit   Jules Verhagen    
             
Realiseren van vertrouwen, zekerheid en kwaliteit met onze Must Win Challenges
Hoe kunnen wij verder bouwen aan het maatschappelijk vertrouwen? Hoe verankeren wij voortdurende kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening? Hoe maken we onze mensen steeds beter? Hoe blijven we ook in de toekomst relevant?

Met deze vragen zijn wij als beleidsbepalers van Ernst & Young Accountants LLP het afgelopen jaar aan de slag gegaan met het ontwikkelen van onze Visie Accountant van de Toekomst. Met deze visie spelen we in op de veranderende interne en externe omstandigheden. De ambitie is duidelijk: ook in de toekomst wil EY aan haar maatschappelijke opdracht blijven voldoen en op vele fronten haar leiderschapspositie handhaven. In een nieuw (digitaal) tijdperk van accountancy vraagt deze ambitie om stevige vernieuwingen en structurele verbeteringen.

Om dit te verwezenlijken, hebben wij rondom de vier kernthema’s: kwaliteit, people, markt en operational excellence in totaal elf Must Win Challenges benoemd. Deze Must Win Challenges bepalen de komende jaren voor een belangrijk deel de managementagenda voor EY Assurance in Nederland. De Must Win Challenges zijn de belangrijkste verandergebieden waarmee we concreet invulling geven aan de Visie Accountant van de Toekomst en onze stakeholders nog beter kunnen bedienen. Hiermee richten wij ons op de uitdagingen die zowel relevant als urgent zijn. Deze focus voorkomt fragmentatie van inspanningen binnen alle lagen van de organisatie en de daarmee onvermijdelijk gepaard gaande suboptimale realisatiegraad van onze doelen.

Bij de heroriëntatie van de strategie hebben uiteraard de internationale EY-strategie en de Nederlandse marktomstandigheden en uitdagingen een uiterst belangrijke plaats ingenomen om een maximale connectie tussen de soms zeer specifieke Nederlandse uitdagingen (zowel extern als intern) en de EY-inspanningen en doelen te kunnen realiseren.

We hebben daarbij scherpe keuzes gemaakt en acties gedefinieerd om de toekomst met vertrouwen in te gaan. Om de noodzakelijke veranderingen te laten slagen, zijn dialoog en een gemeenschappelijk gedragen visie onmisbaar. Samen met de partners en executive directors hebben we besproken hoe we de visie naar de praktijk konden vertalen. De benoemde Must Win Challenges hebben de basis gelegd om de noodzakelijke activiteiten in gang te zetten en te realiseren. Eind september heeft een tweedaags grootschalige bijeenkomst plaatsgevonden voor alle (senior)managers, executive directors, partners en bestuurders. Ook hier hebben we stilgestaan bij waarom het meer dan ooit noodzakelijk is om verandering te realiseren en hoe we dat op een constructieve manier met elkaar realiseren.

We zijn verheugd om te constateren dat onze visie breed gedragen wordt binnen onze organisatie. We zien herkenning en commitment bij onze mensen. We zijn ervan overtuigd dat we deze visie met alle betrokken partijen slagvaardig in gang hebben gezet en met hart en ziel uitvoeren. Zo blijven we de komende jaren een onbetwiste topspeler voor kwalitatief hoogstaande accountantscontroles.

Integrale aanpak
Een belangrijk deel van onze strategische oriëntatie is gewijd aan de formulering van de verwachtingen waaraan onze (senior)managers, executive directors en partners in de audit-praktijk moeten voldoen. Zij hebben een belangrijke voorbeeldfunctie: hun houding, gedrag, competenties en activiteiten vormen een richtsnoer en ijkpunt voor de gehele organisatie. Om de doelen van de Must Win Challenges te realiseren, sturen wij als beleidsbepalers op de houding, het gedrag en de activiteiten van de executives en de onder hun aansturing staande professionals.

Door onze integrale veranderaanpak hebben we een organisatie-breed overzicht op en inzicht in alle ideeën en lopende initiatieven gekregen. Dit bevordert onze executiekracht, de samenhang en de synergie tussen initiatieven en uiteindelijk de kwaliteit van onze accountantscontroles.

Kwaliteit
De belangrijkste uitdagingen voor het thema Kwaliteit hebben te maken met de eisen en verwachtingen van onze cliënten, de wet- en regelgever, de toezichthouders en de verwachtingen van de maatschappelijke stakeholders. Deze uitdagingen hebben we gebundeld in drie Must Win Challenges die toezien op verdere verbetering van de effectiviteit en efficiency van onze auditprocessen en het vergroten van de expertise van onze mensen, bijvoorbeeld het toepassen van state-of-the-art audittools op het gebied van data-analyse. Dat vraagt om meer en directere hands-on betrokkenheid en up-to-date expertise bij onze executives en het stroomlijnen, uniformeren en doelgericht besturen van de processen van onze controles. We hebben expliciet het gewenste gedrag geformuleerd en hanteren KPI’s om de effectiviteit en realisatie van de Must Win Challenges te monitoren en waar nodig bij te sturen.

People
Wij realiseren al meerdere jaren op rij een zeer hoge score op medewerkers-betrokkenheid. Tegelijkertijd zien we diverse uitdagingen als het gaat om het blijven boeien en binden van onze huidige en toekomstige mensen. Een te hoge werk- en planningsdruk, onvoldoende feedback geven en vragen alsmede een te homogene gemeenschap zijn knelpunten die onze verdere verandering zouden kunnen vertragen. Het afgelopen jaar hebben we diverse initiatieven ontwikkeld om geïdentificeerde knelpunten op te lossen. Met Continuous Learning Culture bieden we maximale ontplooiing aan alle EY-medewerkers en realiseren we High Performing Teams. Met Work Life Purpose streven we naar een optimale inzet van onze mensen en hoge mate van tevredenheid en betrokkenheid. Feedback geven en ontvangen speelt daarbij een belangrijke rol. Zo vraagt onze nieuwe generatie medewerkers om frequente en open feedback om hun talenten maximaal te ontplooien. Dat betekent dat feedback niet alleen top-down gegeven wordt, maar juist ook bottom-up. Met een toenemende complexiteit en vraag om niet-financiële dienstverlening is daarnaast Diversity & Inclusiveness een belangrijk aspect om zo divers mogelijk talent en competenties te kunnen benutten.

Markt
Door de wettelijke roulatie van accountantskantoor en de scheiding van advies en controle binnen de accountancy hebben alle beursgenoteerde ondernemingen en alle bank- en verzekeringsbedrijven in de achterliggende periode opnieuw gekeken naar de relatie met hun accountantskantoor. Hierdoor heeft de afgelopen jaren in de top van het Nederlandse bedrijfsleven een majeure verschuiving plaatsgevonden in de dienstverlening op het gebied van accountancy, transactieadvies en belastingadvies. We hebben onze response op deze transitie goed voorbereid en gecoördineerd uitgevoerd en zullen hier de komende jaren onverkort mee verder gaan om alert in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt. De voor het thema ‘Markt’ gedefinieerde Must Win Challenges geven invulling en sturing aan onder meer deze impactvolle transitie.

Innovatie van onze accountantscontroles
Onze grootste kracht ligt in de hoge kwaliteit van onze accountantscontroles. Om aansluiting te houden met veranderende omstandigheden, wensen en eisen vanuit de maatschappij, markt en onze cliënten, is continue innovatie noodzakelijk. We zien veranderende normen en waarden in de maatschappij, verdergaande digitalisering, complexere wet- en regelgeving en een toenemende vraag vanuit de cliënt om zekerheid te verstrekken op andere aandachtsgebieden dan het controleren en accorderen van de jaarrekening.

Om een bredere gesprekspartner te blijven voor onze cliënten, hebben we het afgelopen jaar meer expertise aangetrokken op de gebieden governance, treasury, risk management, data-analyse en financial performance. Met de overname van de bedrijven i3 en Montesquieu voegen we belangrijke kwaliteiten toe aan onze dienstverlening.

De focus en ambitie bij de verbetering van de feitelijke accountantscontrole lagen het afgelopen jaar op de verdere ontwikkeling van de digitale audittechnieken, de implementatie van ons audit platform Canvas en de (verdere) standaardisatie van de wijze waarop wij onze controles uitvoeren. Daarbij is de bereidheid tot persoonlijke verandering van werkwijze belangrijk alsmede de professionele keuze om de juiste tools, processen en mensen in te zetten.

Betekenis voor onze partners en medewerkers
Via een effectief People-beleid, willen we de benodigde kwaliteit van partners en medewerkers realiseren. De geschetste externe en interne bewegingen hebben gevolgen voor de benodigde competenties van onze mensen. Het blijven (door)ontwikkelen van een kritische, onafhankelijke, objectieve en innovatieve blik is daarbij essentieel. Onze Talent Watch Commissie onderzoekt de ontwikkelingsbehoeften bij ons senior management. De twee jaar geleden gestarte ontwikkelsessies ten behoeve van senior-managers en recent benoemde partners helpen om de behoefte in de ontwikkeling van competenties en leiderschapskwaliteiten nog beter in kaart te brengen.

NBA en AFM
Wij hebben dit jaar de nodige progressie gemaakt bij de implementatie van de NBA-maatregelen en liggen goed op koers. Zo werden in het meest recente verslagjaar een cultuurmeting uitgevoerd, werd de Raad van Commissarissen ingesteld en werd voor onze partners de clawback-regeling ingevoerd. De AFM is positief gestemd over de manier waarop wij de cultuur- en gedragsveranderingen vormgeven. Op de door de AFM aangegeven verbeterpunten in oktober 2015 hebben we aanzienlijke inspanningen verricht en investeringen gedaan, o.a. op het gebied van beheersing en monitoring.

In maart van het afgelopen jaar hebben wij in het kader van de reguliere inspectie van dossiers uit 2012 een boetebesluit van de AFM ontvangen. Wij hebben besloten bij de AFM in bezwaar te gaan tegen deze boete, om het verschil van inzicht met de AFM over de reikwijdte van de invulling van het begrip zorgplicht nader te onderzoeken. De AFM is in 2016 gestart met een volgende ronde van reguliere inspecties (zelfstandig maar ook tezamen met de PCAOB). Dit onderzoek is nog niet afgerond; wel hebben wij voorlopige bevindingen ontvangen waar wij een reactie op zullen geven.

Wendbaarheid
Op weg naar de toekomst zullen nieuwe marktkansen, -bewegingen, veranderingen in wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen leiden tot nieuwe initiatieven en keuzes. Ons ondernemerschap, innovatief vermogen en onze implementatiekracht blijven cruciaal voor de succesvolle realisatie van onze Visie Accountant van de Toekomst.

Rotterdam, 30 september 2016

Michèle Hagers, voorzitter
Joep Heijster
Jeroen Kamphuis
Patrick Rottiers
Wouter Smit
Yves tiberghien
Jules Verhagen