EY Corporate homepage

Bericht van de voorzitter van het Bestuur

2015/2016 was een turbulent jaar. Onze organisatie heeft een aanzienlijke transitie doorgemaakt. Onder meer de verplichte rotatie van accountantskantoor, de in gang gezette cultuurverandering, onze nieuwe governance structuur en de nodige kwaliteitsverbeteringen hebben een grote impact op onze interne organisatie. Zonder de inzet van onze mensen hadden wij de vooruitgang, die we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd, niet kunnen boeken. Het vele werk dat zij verricht hebben, hun betrokkenheid en mentaliteit hebben daaraan bijgedragen. Dat maakt mij bijzonder trots.

Op weg
In het kader van onze kwaliteitsagenda hebben we substantiële investeringen gedaan op het gebied van risk management, kwaliteit, cultuur, accountability en governance. De uitbreiding van het aantal mensen bij de afdelingen Vaktechniek, Quality Analysis & Regulatory Affairs, Risk Management Assurance en ons Compliance Office zijn hier goede voorbeelden van. Tevens hebben wij de uniformering en de doelgerichte besturing van onze auditprocessen doorgevoerd, de beheersorganisatie verstevigd door het versterken van de monitoringfuncties, risico-experts aangetrokken op het gebied van fraude en cybercrime alsmede meer diversiteit aangebracht in de samenstelling van onze auditteams. Het zijn slechts enkele voorbeelden van onze continue inspanningen, die in dienst staan van de verbetering van de kwaliteit van onze audits en het vergroten van het onderling vertrouwen. We zijn daarbij op de goede weg, maar realiseren ons ten volle dat er sprake is van een proces van continue verbetering.

Disruptie, Innovatie en Digitalisering
Veranderen doen we niet alleen omdat we vandaag beter willen zijn dan gisteren. De wereld verandert snel. Het vraagt veel van ons om daar adequaat op te anticiperen. Disruptie brengt fundamentele veranderingen in de manier waarop wij leven en werken. Organisaties, overheden en individuen reageren thans op ontwikkelingen die een paar jaar geleden nog onvoorstelbaar waren. Digitalisering, predictive analysis, continuous monitoring en robotisme zijn mondiale ontwikkelingen waar we als EY een bijdrage aan zullen leveren. Daarvoor hebben wij afgelopen jaar de samenwerking en co-creatie gezocht met entrepreneurs en start-ups . Mede met wat we hierbij leren, willen we blijven voldoen aan de veranderende vraag van onze cliënten.

Bij EY zetten wij ons in voor Building a better working world – een beter functionerende wereld met meer vertrouwen van het bedrijfsleven, duurzame groei, ontwikkeling van talent in al zijn vormen en samenwerking. Wij willen zelfstandig én samen met gelijkgezinde organisaties en personen een beter werkende wereld creëren. Dat is ons doel en onze bestaansreden als organisatie. Met het oog op de toekomst hebben we in 2015/2016 duurzame investeringen gedaan die anticiperen op de maatschappij van morgen, zoals acquisities van de bedrijven i3 en Montesquieu. Daarnaast hebben wij ook tal van vernieuwingen doorgevoerd in onze organisatie, zoals een vergaande digitalisering van onze audit met het gebruik van een nieuw dossiersysteem Canvas en onze data-analyse suite Helix.

Accountant van de Toekomst
De accountantscontrole is bij wet geregeld. Er is geen ander beroep dat wettelijk zo sterk is verankerd. De veranderende interne en externe omstandigheden, wensen en eisen vanuit de maatschappij, markt en onze cliënten hebben allemaal gevolgen voor de benodigde competenties van onze mensen en de manier waarop we die blijven ontwikkelen. De ‘accountant van de toekomst’ heeft, net als de accountant van nu, het publiek belang primair als uitgangspunt in zijn dagelijks handelen en is daarbij in staat aansluiting te blijven vinden bij de wet- en regelgeving. Het afgelopen jaar hebben we onze beleidsvorming afgerond met de formulering van de Visie Accountant van de Toekomst en de concretisering daarvan aan de hand van onze Must Win Challenges. In het Verslag van de beleidsbepalers leest u welke uitdagingen we hebben benoemd en succesvol hebben opgepakt.

AFM en NBA
EY heeft dit jaar de nodige progressie gemaakt bij de implementatie van de NBA-maatregelen en ligt goed op koers. De feedback van de AFM op de opzet van onze verander- en verbetermaatregelen sterkt ons vertrouwen om de ingezette koers met betrekking tot cultuur- en gedragsverandering verder door te zetten en de aangegeven verbeterpunten, mede uit de (deels nog lopende) dossierinspecties, gefocust en voortvarend op te pakken.

Tot slot
Met trots kijk ik terug op het jaar dat achter ons ligt. Met energie en vertrouwen kijk ik uit naar het komende jaar. Een jaar waarin wij met elkaar verder samenwerken aan de verdere vernieuwing en verbetering van onze organisatie, waar goed opgeleide mensen met plezier werken en de best mogelijke kwaliteit leveren. Mensen die zichzelf mogen zijn, die een kritische blik hebben en zich bewust zijn van hun omgeving en hun rol in de maatschappij.

Langs deze weg danken wij al onze cliënten voor het in ons gestelde vertrouwen, onze partners en medewerkers, leden van de Raad van Commissarissen en samenwerkende organisaties van harte voor hun inzet en betrokkenheid in 2015/2016.

Rotterdam, 30 september 2016

Michèle Hagers
Voorzitter Ernst & Young Accountants LLP